Términos y condiciones

TERMES I CONDICIONS GENERALS

1. Introducció:

El present document, descriu els termes i Condicions Generals de contractació aplicables a l’ús dels continguts, productes i serveis oferts a través lloc web https://www.subiratsandmanyik.com/, del qual, és titular SUBIRATS-MÁNYIK, S.L.

Els presents termes i condicions generals de contractació, tenen per objecte regular la relació jurídica derivada dels processos de contractació que es desenvolupin a través de la present pàgina web.

La navegació per part dels usuaris, com la contractació de qualsevol dels productes oferts en el lloc web, implica l’acceptació de les presents Condicions Generals. SUBIRATS-MÁNYIK, S.L., es reserva el dret a modificar o canviar les presents Condicions Generals en qualsevol moment, i sense previ avís, les quals, seran publicades en el lloc web per tal de que els usuaris puguin tenir coneixement i accés al seu contingut. Tanmateix SUBIRATS MÁNYIK, S.L., es reserva el dret a modificar l’oferta comercial, continguda en el lloc web.

Amb l’acceptació de les presents Condicions Generals per part de l’usuari, implica que és coneixedor, que accepta i compren les citades Condicions Generals, i que disposa de la capacitat suficient per a contractar. SUBIRATS-MÁNYIK, S.L., no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades facilitades per l’usuari, pel que no pot constatar la capacitat d’obrar dels mateixos, tampoc és responsable de cap de les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes comercialitzats en el lloc web.

2. Obligacions dels Usuaris:

L’usuari assumeix la responsabilitat derivada de l’ús del lloc web, pel que SUBIRATS-MÁNYIK, S.L, no serà responsable, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització del lloc web. Respecte a la responsabilitat de SUBIRATS-MÁNYIK, S.L., en relació amb qualsevol producte adquirit en el lloc web https://www.subiratsandmanyik.com/ quedarà limitada estrictament al preu de compra d’aquest producte.

L’usuari s’obliga i compromet a fer un ús diligent del contingut i dels serveis del lloc web, amb total subjecció a la llei, així com als principis de la bona fe, moral, bones costums i ordre públic, i en especial, a complir amb les presents Condicions Generals.
Els Usuaris s’abstindran d’utilitzar el lloc web amb fins o efectes il·lícits i que siguin lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, afectar o deteriorar el lloc web, el seu contingut, serveis, i productes oferts.

En general, l’usuari es compromet i obliga a fer ús del lloc web, únicament per:

– Realitzar consultes o compres dels productes oferts, abstenint-se d’utilitzar el lloc web de forma que pugui danyar, impedir o deteriorar el normal funcionament d’aquest.

– Es prohibeixen les comandes falses o fraudulentes, o amb ànim defraudatori. En cas de detectar aquests fets, es posaran en coneixement de les autoritats competents.

– Facilitar informació veraç i exacte sobre aquelles dades que es puguin sol·licitar per a la compra i adquisició dels productes oferts. L’usuari haurà de facilitar les dades de contacte, correu electrònic, adreça postal o altres dades per a poder fer entrega dels productes adquirits o per a contactar amb l’usuari, en cas de que sigui necessari.

– No introduir en el lloc web, cap dada, programa, virus o qualsevol material que pugui danyar o ser perjudicial pel lloc web, així com pels seus equips, sistemes o xarxes de SUBIRATS-MÁNYIK, S.L.”, o de qualsevol altre usuari.

– Conservar amb diligència deguda dades referents al registre efectuat en el lloc web. L’usuari serà responsable en tot moment de la custodia de les seves claus d’accés que són personals i intransferibles, assumint qualsevol dany i perjudici derivat del seu us indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de les mateixes.

La inobservança de qualsevol de les condicions generals per part de l’usuari constituirà un incompliment de les mateixes, reservant-se SUBIRATS MÁNYIK, S.L., el dret de denegar o retirar, sense previ avis, l’accés al lloc web i d’exercir les accions legals que puguin correspondre.

Es permet l’accés i ús del lloc web als menors d’edat, sempre i quan, disposin del consentiment exprés dels pares o tutors, i respecte a la contractació i formalització de comandes, s’estarà al que disposi segons la capacitat d’obrar que aquest presentin, poden celebrar aquells contractes que les lleis li permetin realitzar per ells mateixos o amb assistència dels seus representats, i els relatius a béns i serveis de la vida corrent propis de la seva edat de conformitat amb els usos socials.

3. Adquisició dels productes:

Per a la compra i adquisició dels productes oferts en el lloc web, l’usuari haurà de facilitar les seves dades personals, i registrar-se com a client, emplenant el formulari electrònic i seguint les instruccions indicades en el mateix. Una vegada realitzada la compra i validat el pagament de la mateixa, es confirmarà la comanda efectuada per part de SUBIRATS-MÁNYIK, S.L., a través de mitjans electrònics, en el correu electrònic facilitat per l’usuari, amb la major brevetat possible, i normalment abans del transcurs de 24 hores des de la realització de la comanda.

Els preus i ofertes presentats en el lloc web, són vàlids per les comandes online realitzades a https://www.subiratsandmanyik.com/ i poden no coincidir amb els preus i ofertes vigents a la botiga presencial de SUBIRATS-MÁNYIK, S.L., així com la d’altres proveïdors dels seus productes.

La validació de la comanda per part de l’usuari, suposa expressament el coneixement i acceptació de les Condicions Generals com la celebració del contracte.

4. Disponibilitat dels productes:

La selecció dels productes continguts en el lloc web, és vàlida mentre els productes siguin accessibles en el lloc web, amb els límits d’estoc disponibles, no obstant, totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels productes.

En el cas de que existeixin dificultats pel subministrament o estoc de productes un cop efectuada la comanda, es posarà en coneixement d’aquest fet a l’usuari, i de ser possible s’oferiran productes similars d’igual o diferent preu, pel que, si l’usuari es troba interessat podrà efectuar el canvi o en el seu cas es procedirà a la cancel·lació de la comanda i es reemborsaran íntegrament les quantitats abonades.

5. Preus:

Els preus aplicables són els indicats per a cada producte, en el lloc web, els quals, estan expressats en euros. Tots els preus indicats en el lloc web, inclouen l’import corresponent al IVA.
Els citats preus no inclouen les despeses d’enviament dels productes que es detallaran a part, i que hauran de ser acceptades per l’usuari. Les citades despeses es mostraran abans de finalitzar el procés de compra dels productes, i la seva quantia es determinarà en funció de l’adreça d’enviament, i seran a càrrec de l’usuari. Tanmateix l’usuari, accepta abonar les despeses aranzelàries i de gestió duanera si les hi hagués.

En el supòsit en el que existeixi algun error tipogràfic en el lloc web, referent als preus mostrats, s’informarà a l’usuari de l’error contingut amb la major brevetat possible, per tal, de que aquest pugui si l’interessar reconfirmar la seva comanda al preu correcte o bé procedir a l’anul·lació de la comanda. No obstant, en el cas de que no es pugui contactar amb l’usuari, es procedirà a la cancel·lació de la comanda i es reemborsaran íntegrament les quantitats abonades.

6. Pagament:

Els pagaments respecte a la compra i adquisició de productes de SUBIRATS-MÁNYIK, S.L., en el lloc web, es realitzarà mitjançant targeta de crèdit o de dèbit. L’usuari té l’obligació de facilitar les dades correctes i vàlides, respecte a la seva targeta de crèdit o dèbit, on efectuar el pagament.

Davant de qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta de crèdit o dèbit facilitada, s’haurà de comunicar a SUBIRATS-MÁNYIK, S.L., mitjançant correu electrònic a tienda@subiratsandmanyik.com o en formulari de contacte que consta en el lloc web, i facilitant un telèfon de contacte, per tal de que es puguin realitzar les comprovacions pertinents.

7. Recollida i enviament dels productes:

L’usuari podrà escollir la forma d’entrega i recollida de la comanda efectuada respecte els productes adquirits a través del lloc web, pel que podrà optar entre recollir la comanda presencialment la botiga o es podrà sol·licitar l’enviament en una direcció concreta, i en aquest cas, els productes s’enviaran a l’adreça postal indicada en la comanda per part de l’usuari.

En el cas de recollida a la botiga presencial de SUBIRATS-MÁNYIK, S.L., un cop confirmada la comanda, s’enviarà correu electrònic a l’usuari en el termini de 3 a 15 dies laborals, en el que s’indicarà la disponibilitat de la recollida de la comanda a la botiga, indicant els dies dels que disposa l’usuari per a la seva recollida, i en el cas que no s’efectuï la recollida en el termini indicat, s’entendrà exercitat el dret de desistiment de la contractació, per part de l’usuari.
Respecte a l’entrega de la comanda per part de SUBIRATS-MÁNYIK, S.L., l’usuari s’obliga a facilitar una direcció i adreça postal en la que es pugui entregar la comanda dins l’horari habitual d’entrega de mercaderies. En cas d’incompliment d’aquesta obligació per part de l’usuari, SUBIRATS MÁNYIK, S.L., no tindrà cap responsabilitat en la demora, retard i/o impossibilitat d’entrega de la comanda.

Es procedirà a l’entrega de les mercaderies en el termini màxim estipulat per llei, no obstant, el termini habitual d’entrega de les mercaderies per part de SUBIRATS MÁNYIK, S.L., serà de 3 a 15 dies laborables, des de la data de la realització de la comanda. En el supòsit en que el termini informat fos insuficient, es comunicarà aquest fet a l’usuari.

8. Desistiment i devolucions:

L’usuari disposa del termini de catorze dies naturals des de la recepció de la comanda, per tal d’exercitar el seu dret de desistiment del present contracte.

Els productes adquirits hauran de ser retornats a SUBIRATS-MÁNYIK, S.L.”, en el mateix estat en el que van ser rebuts, en correcte estat de conservació, pel que no poden ser utilitzats, i, en cas d’estar envasats o precintats, aquest hauran de ser retornats en el mateix embalatge en el que van ser entregats, pel que aquest no podrà estar obert, trencat ni manipulat. En el seu defecte, no es podrà exercitar el dret de desistiment.

Per a exercitar el dret de desistiment, l’usuari haurà d’enviar correu electrònic, dins del termini conferit, i, a la següent direcció: tienda@subiratsandmanyik.com, posant de manifest l’exercici del dret de desistiment, indicant, nom complet, telèfon de contacte i direcció de correu electrònic, per a procedir a les gestions pertinents o a través del formulari que consta en el lloc web.

Un cop rebut el producte per part de l’usuari que hagi exercitat el seu dret de desistiment, SUBIRATS-MÁNYIK, S.L., procedirà a la seva verificació de la recepció i estat de l’embalatge, i en el cas, que es compleixi amb les condicions anteriorment esmentades es procedirà al reemborsament de l’import indicat en comanda, en el termini màxim de 30 dies des de la recepció de la mercaderia per part de SUBIRATS-MÁNYIK, S.L.

 

 

9. Fur i legislació aplicable:

Les compres i adquisicions efectuades en el lloc web d’aquesta part, SUBIRATS-MÁNYIK, S.L., https://www.subiratsandmanyik.com/, es sotmeten a la legislació espanyola.

Davant de qualsevol conflicte, litigi, controvèrsia o discrepància respecte a l’aplicació o interpretació de les presents condicions generals, seran competents els Jutjats i tribunals que disposi la normativa legal aplicable, en cada cas concret.

10. Generalitats:

En el supòsit en que alguna part o qualsevol de les clàusules i condicions establertes en el present, sigui declarada il·lícita, invalida o sense efectes, aquesta situació no afectarà a la eficàcia de la resta de condicions contingudes, sempre que els drets i obligacions dels usuaris no es trobin afectats de forma essencial.

La clàusula així declarada, serà substituïda o integrada per les altres, que essent conformes amb la llei, responguin a la finalitat o intenció substituïda.